Ydelser

Revision og erklæringer

Som det fremgår i vort firmanavn, er én af vore services revision. Igennem vor teoretiske og praktiske uddannelse lærer vi at revidere årsrapporter og øvrige opgørelser for vores kunder, der ved lov eller aftale er underkastet revision. Vi afgiver øvrige erklæringer i henhold til de internationale revisionsstandarder efter aftale og behov.

Læs mere

Økonomisk rådgivning

Vi sætter en ære i at fungere som sparringspartner og fortrolig rådgiver. Vi tilbyder optimal rådgivning baseret på kvalitet, hurtighed, tilgængelighed og troværdighed. Gode råd som bliver givet i tide, på et gennemarbejdet grundlag og på en måde, som er til at forstå, kan have en stor værdi.

Læs mere

Selvangivelser

Augusta A/S assisterer med selvangivelsesprocessen for både selskaber samt personlige selvangivelser mfl. – derved sikres at deadlines overholdes og rapporteringen sker i overensstemmelse med myndighedernes krav.

Læs mere

Regnskab

Vi tilbyder at assistere med opstilling og udarbejdelse af årsrapporter og regnskabsmæssige opgørelser og har udviklet programmer til sikring af høj effektivitet og kvalitet. Konvertering af data til øvrige formater, såsom som XBRL og PDF samt indberetning til myndighederne er blandt vores ekspertiser.

Læs mere

Skatterådgivning

Vi tilbyder avanceret skatterådgivning tilpasset den enkelte. Vi holder os konstant ajour med udviklingen i skattelovgivningen og praksis og udvikler løbende aktuelle rådgivningskoncepter.

Læs mere

Bogføring og løn mv.

Vi tilbyder bogføring og anden administrativ assistance til erhvervsvirksomheder og erhvervsdrivende.

Læs mere

Hos Augusta A/S, ønsker vi at give vore kunder en engageret, konstruktiv og kompetent rådgivning. Ring eller mail til os og hør, hvad de kan gøre for dig eller din virksomhed.

Revision og erklæringer 

Illustration af forskellen mellem vores erklæringer, herunder grad af sikkerhed vi afgiver ved de forskellige erklæringer:

For en mere detaljeret beskrivelse – se venligst Foreningen af statsautoriserede revisorer (FSR) under hjemmeside for mere information: http://www.smvportalen.dk/ samt http://www.fsr.dk

Revision

Som det fremgår i vort firmanavn, er én af vore services revision. Igennem vor teoretiske og praktiske uddannelse lærer vi at revidere årsrapporter og øvrige opgørelser for vore kunder, der ved lov eller aftale er underkastet revision. Vi har kunder i mange brancher og størrelser og har derfor stor erfaring i planlægning og udførelse af revision for alle typer og størrelser af virksomheder. Ved en revision er det vor opgave et kontrollere eller efterprøve om oplysningerne i årsregnskabet givet et ”retvisende billede” – lidt forsimplet sagt, og om tallene og oplysningerne i årsrapporten er i overensstemmelse med virkelighed og realiteten. Samtidig skal vi kontrollere om årsregnskabet indeholder alle de bestanddele som loven kræver. Én revision er ikke en standardydelse. Én revision tilpasses til den enkelte virksomhed og denne behov og aktivitet. Vi vurderer enhver revisionsopgave nøje, herunder omfanget og fremgangsmåden. Vi gør meget ud af at aftale med vores kunder, hvor mange kræfter kunden selv ønsker at anvende til klargøring af materialet til brug for revisionen.

Herved minimeres de samlede ressourcer i forbindelse med udførsel af revisionen. Vi finder det naturligt, som led i revisionen at hjælpe vores kunder med at optimere forretningen ved at give råd og fremkomme med idéer, i forbindelse med de observationer vi opnår ved revisionen. Vi mener at dette er god service. I forbindelse med en revision, afgiver vi en erklæring i årsrapporten med høj grad af sikkerhed og med en positiv formuleret konklusion. Ved positiv formulering konklusion forstås at vi erklærer med høj grad at sikkerhed årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. Formålet med en revision er at skabe større tillid til informationerne i årsregnskabet. Det opnår man ved, at revisor som uafhængig tredjepart gennemgår og kontrollerer regnskabet samt de informationer og omstændigheder, som ligger til grund for oplysningerne i regnskabet.

Udvidet gennemgang

Gennemgang (review)

Folketinget har i december 2012 vedtaget at indføre en ny erklæringsstandard som et alternativ til revisionen for mindre virksomheder. Tidligere var det nærmeste alternativ til revisionen et review. Mange virksomheder og regnskabslæsere vurderer dog, at sikkerheden for oplysningerne i et review er for lille. Hvis de vil have højere sikkerhed har deres eneste mulighed tidligere været at vælge en revision. Med den udvidede gennemgang har virksomhederne fået et nyt alternativ, som giver en højere grad af sikkerhed end et review, men en mindre grad af sikkerhed / færre kontroller end en revision. I forbindelse med en udvidet gennemgang eller udvidet review, som det også kaldes, afgiver vi en erklæring i årsrapporten med høj grad af sikkerhed og med en negativt formuleret konklusion. Virksomheder skal være under visse grænser for at kunne fravælge revision og til vælge udvidet gennemgang. Nedenstående illustration viser nogle væsentlige principielle forskelle mellem revision, udvidet review og review. De nævnte arbejdshandlinger som udføres af revisor er ikke udtømmende.

Et review er et mindre omfattende alternativ til revisionen. Ved et review kontrollerer revisor færre af de informationer, som fremgår af regnskabet. Dermed er der begrænset sikkerhed for, at vi, som revisor finder fejl og usikkerheder i regnskabet. Et review består mest af forespørgsler til ledelsen og analyser af ledelsens oplysninger. Omvendt består en revision i højere grad af fysiske kontroller og eksterne bekræftelser af ledelsens oplysninger. Det bevis, vi som revisorer samler, inden vi konkluderer på regnskabet, er derfor stærkere ved en revision end ved et review. I forbindelse med en gennemgang eller review, som det også kaldes, afgiver vi en erklæring i årsrapporten med begrænset grad af sikkerhed og med en negativt formuleret konklusion. Virksomheder skal være under visse grænser for at kunne fravælge revision og til vælge gennemgang. Nedenstående illustration viser nogle væsentlige principielle forskelle mellem revision, udvidet review og review. De nævnte arbejdshandlinger som udføres af revisor er ikke udtømmende.

Assistance med opstilling af årsrapporten

Ved assistancen anvender vi som revisor vor faglige ekspertise til at hjælpe ledelsen med at opstille årsregnskabet. Som revisor tager her udelukkende afsæt i ledelsens oplysninger – uden at kontrollere, om der er fejl eller mangler. Når vi som revisor yder en assistance, vil vi som revisor altså ikke udføre nogen kontroller af de oplysninger, ledelsen giver. I forbindelse med en assistance med regnskabsopstilling, afgiver vi en erklæring i årsrapporten med ingen grad af sikkerhed for rigtigheden af oplysningerne i årsregnskabet. Virksomheder skal være under visse grænser for at kunne fravælge revision og til vælge ”assistance med regnskabsopstilling”.

Inden I fravælger revision, anbefaler vi, at I overvejer fravalget nøje og vurderer, hvem interessenterne til regnskaber er. Der kan være flere grunde til at beholde revisionspligten, selvom det ikke er et krav i henhold til selskabslovgivningen. Dette skyldes at en revisionspåtegning tilfører årsregnskabet værdi og tillid. Af interessenter til regnskabet bør følgende vurderes: ejerne, banken, kreditorer, bestyrelsen, muligheder for lån og kreditter hos bank og kreditorer, fremtidige salgsplaner, kunder.

Kvalitetskontrol

Vi er omfattet af Revisortilsynets kvalitetskontrol og det påhviler os at etablere et kvalitetsstyringssystem, som på passende måde sikrer, at opgaverne vi udfører,

er i overensstemmelse med god revisorskik og i henhold til revisorloven, erklæringsvejledningen og de gældende internationale revisionsstandarder.

Regnskab

Augusta A/S kan blandt andet tilbyde regnskabsmæssig assistance på følgende områder:

 • Udarbejdelse og opstilling af årsrapporter
 • Udarbejdelse og opstilling af perioderegnskaber
 • Pengestrømsopgørelser
 • Hovedtals- og nøgletalsoversigter m.v.
 • Bogføring
 • Opstart og indføring af nye bogholderi- og bogføringssystemer.

Vi har udviklet programmer til effektiv og kvalitetsbetonet udarbejdelse af årsrapporter og regnskabsmæssige opgørelser.

Ved implementering af komplekse systemer arbejder vi sammen med flere større IT-leverandører, der ligesom os har stor erfaring med Microsoft Dynamics, E-conomic, Summa Summarum, Dinero, Billy’s Billing.

Økonomisk rådgivning

Augusta A/S rådgiver blandt andet omkring følgende forhold:

 • Generationsskifte og omstrukturering
 • Opstart og etablering af virksomhed
 • Køb og salg af virksomhed
 • Investering og finansiering
 • Budgettering
 • Effektivisering af forretningsgange og interne kontroller
 • Driftsanalyse
 • Rentabilitet
 • Privatøkonomi
 • Rådgivning ved økonomiske udfordringer og konkurser, hvor vi blandet andet anbefaler en gratis konsultation hos EARLY WARNING – klik for link:http://startvaekst.dk/earlywarning.dk/konkurs_rekonstruktion

Endvidere udvikler vi løbende vores servicekoncept og modeller, således at vi altid kan tilbyde vores kunder en optimal rådgivning baseret på kvalitet, hurtighed, tilgængelighed og troværdighed, som er vigtige parametre for os. Vi leverer ikke bare en årsrapport og en underskrift, vi sætter en ære i at fungere som sparringspartner og fortrolig rådgiver.

Generelt ydes rådgivning skriftligt, således at forudsætninger, alternative muligheder, konsekvenser og konklusion klart dokumenteres.

Gode råd kan være dyre, siger et gammelt ordsprog. Det kan være rigtigt. Hvis de gode råd bliver givet i tide, på et gennemarbejdet grundlag og på en måde, som er til at forstå, kan de have en stor værdi.

Bogføring og Erhvervsservice

Augusta Revision tilbyder bogføring og anden administrativ assistance inden for følgende områder:

 • Bogføring
 • Momsregnskab og indberetning
 • Lønadministration via Danløn, Bluegarden og e-indkomst
 • Kontering og tastning
 • Regnskabsmæssige afstemninger m.v.

 • Udformning og løbende tilpasning af kontoplan
 • Fakturering
 • Debitor og kreditorstyring og rykning
 • Feriepengeberening mv. – klik for beregner www.borger.dk

Skatterådgivning

Augusta A/S rådgiver og assisterer typisk om nedenstående skattemæssige forhold:

 • Generationsskifte
 • Etablering af virksomhed
 • Køb og salg af virksomhed
 • Omstrukturering og omdannelse
 • Kapitalafkast- og virksomhedsskatteordningen
 • Rekonstruktion
 • Investeringer
 • Sambeskatning
 • Skatte- og momssager
 • Moms og afgifter generelt

Vi holder os konstant ajour med udviklingen i skattelovgivning og – praksis. Endvidere udvikler vi løbende aktuelle rådgivningskoncepter.

Selvangivelser

Augusta A/S assisterer med selvangivelsesprocessen for både selskaber samt personlige selvangivelser – derved sikres at deadlines overholdes og rapporteringen sker i overensstemmelse med myndighedernes krav.

Ændring i skattelovgivning og praksis, kompliceret skatteret, globalisering og den teknologiske udvikling og ikke mindst mulighed for optimering af skattebetalingen kan være årsager til behov for assistance til selvangivelserne.

For selskaber assisterer vi blandt andet med:

 • opgørelse af den skattepligtige indkomst
 • assistance til indberetning af selvangivelsen
 • sambeskatningsforhold
 • underskudsfremførsel mv.

For personlige selvangivelser assistere vi blandet andet med:

 • udarbejdelse af indkomst- og formueopgørelser
 • opgørelse af skattepligtig indkomst
 • assistance til indberetning af selvangivelse
 • virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen, herunder forældrekøb
 • pensionsbeskatning
 • skat ved arbejde i udlandet
 • skat ved flytning til udlandet
 • opgørelse af aktieavancer og kapitalgevinster